Contributie

De jaarcontributie voor 2023 bedraagt:

  • seniorleden (vanaf 22 jaar): € 321,-- (inclusief een afdracht van € 40,66 aan de roeibond KNRB; 
  • jong volwassenen (18 t/m 21 jaar): € 235,-- (inclusief een afdracht van € 22,84 aan de roeibond KNRB);
  • juniorleden (tot 18 jaar): € 170,-- (inclusief een afdracht van € 22,84 aan de roeibond KNRB);
  • buitenleden: € 99,--;
  • donateurs: € 31,--;
  • leden met een eigen boot: voor de ligplaats € 203,-- plus € 27,-- per meter bootlengte.

Voor nieuwe leden geldt een eenmalig inschrijfgeld van € 53,-- 

Als peildatum voor de bepaling van het soort lidmaatschap (junior, jong volwassen, senior) geldt 1 januari van het lopende jaar.

Aanmeldingen en wijzigingen van het lidmaatschap geef je door aan de ledenadministratie.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december, opzeggen dient schriftelijk te geschieden voor 1 december aan het adres van de secretaris. Indien niet tijdig is opgezegd, blijft het lidmaatschap doorlopen.

Als het lidmaatschap niet per 1 januari aanvangt, wordt de contributie voor het lopende jaar naar rato berekend.


In bijzondere gevallen kan het bestuur wegens persoonlijke omstandigheden een tussentijdse opzegging accepteren en/of gehele of gedeeltelijke restitutie van al betaalde contributie goedkeuren. Daarbij kunnen de volgende opties worden aangeboden:

  1. Je zegt je lidmaatschap op per 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar. Op het moment dat je persoonlijke omstandigheden zodanig zijn dat je weer kunt roeien kan jij je lidmaatschap opnieuw aanvragen. Indien dit binnen 2 jaar is, dan wordt er niet opnieuw inschrijfgeld in rekening gebracht.
  2. Je wordt 'slapend lid', waarbij je in het verenigingsjaar lid blijft tegen gereduceerd tarief, nl. één kwartaal contributie, inclusief de bijdrage aan de roeibond voor dat jaar. Zodra je weer volop kunt roeien, laat je dat aan de ledenadministratie weten, waarbij de contributie voor het resterende gedeelte van het jaar in rekening wordt gebracht.

Het bankrekeningnummer is IBAN: NL64 RABO 0366 2746 86 t.n.v. Zutphense Roei- en Zeilvereniging ISALA.